car crash injury N. 4th St. & Stewart Ave. Archive